Einführungsveranstaltungen: BA Kommunikationsdesign, für Erstsemester

26.09.2023 / 09:00 - 10:00

BA Kommunikationsdesign, für Erstsemester – SGL Walk (MOP2, Aula)